dimarts, 3 de març de 2015

JOSEP BOU: LA LLUM I LA FOTOGRAFIA, taller teòric-pràctic el dissabte 28 de març a Lleida


LA LLUM I LA FOTOGRAFIA.- La filosofia d’aquest taller és la d’aprofundir en la gran vàlua que la llum té en la fotografia. La llum no la veuríem si no fos per l’ombra i els volums que produeix, saber valorar aquests matisos és la feina del fotògraf. Il·luminar en fotografia és omplir de valors la imatge. La llum dóna relleu i volum, una bona il·luminació ens reforça el concepte o no d’allò que volem fotografiar i ens ajuda en els processos posteriors. 

Analitzarem i comentarem imatges que ens introduiran en els conceptes creatius, estètics i en les tècniques de treball. Explorarem una amplia gama de situacions on el fotògraf té que lluitar per obtenir bones fotografies. Treballarem amb diverses fonts de llum. Valorarem la quantitat -la molta i la poca llum- i quan és o no al nostre abast modificar i encaminar la font de llum, per assolir el millor resultat. Cada fotògraf disposarà d’un temps per poder fer les seves fotos amb la model. Clourem la jornada amb un anàlisi sobre les imatges obtingudes en el taller. 

Dissabte 28 de març de 2015 a Lleida 
Taller organitzat per SIRERA SERVEIS FOTOGRÀFICS 
Inscripcions i més informació: Tel. 973 241 878 o info@sirerafoto.com

LA LUZ Y LA FOTOGRAFÍA.- El concepto y la filosofía de este taller es profundizar en la gran valúa que la luz tiene en la fotografía. La luz no la veríamos si no fuera por las sombras y los volúmenes que produce, saber valorar estos matices es trabajo del fotógrafo. Iluminar en fotografía es llenar de valores la imagen. La luz da relieve y volumen, una buena iluminación nos refuerza el concepto o no de aquello que queremos fotografiar y nos ayuda en los procesos posteriores. 

Analizaremos y comentaremos imágenes que nos introducirán en los conceptos creativos, estéticos y en las técnicas de trabajo. Exploraremos una amplia gama de situaciones donde el fotógrafo tiene que luchar para obtener buenas fotos. Trabajaremos diversas fuentes de luz. Valoraremos la cantidad -la mucha y la poca luz- y cuando está a nuestro alcance modificar y direccionar la fuente de luz, para alcanzar el mejor resultado. Cada fotógrafo dispondrá de un tiempo para poder hacer sus fotos con la modelo. Cerraremos con un análisis sobre las imágenes capturadas durante el taller. 

Sábado 28 de Marzo de 2015 en Lleida 
Taller organizado por SIRERA SERVEIS FOTOGRÀFICS 
Inscripciones y más información: Tel. 973 241 878 o info@sirerafoto.com